Andy Trian

מודל ההשקעה

מודל ההשקעה

ניהול

חברת Melius Capital Partners משמשת כמנהלת הבלעדית של הקרן, ואין לה שום חלק בבעלות בקרן

מבנה ההשקעה

כל קרן השקעה עומדת בפני עצמה ומנוהלת באופן נפרד. הקרן רוכשת מספר נכסים למגורים, משביחה אותם ומממשת תוך זמן קצר

התאגדות

המשקיעים נרשמים כשותפים בחברה ייעודית אמריקאית (LLC) אשר תוקם במיוחד למטרה זו (להלן ״קרן ההשקעה״), כאשר חלקו של כל משקיע בקרן הנו בהתאם לחלקו היחסי בסך ההשקעה

הנכסים

התמקדות בנכסים למגורים באיזורי ביקוש בלבד אשר ניתן  לרוכשם מתחת לשווים באופן משמעותי. הנכסים נרכשים מהוצאות לפועל של בנקים, מכירות פומביות, עיקולים, נכסים שאינם בשוק או מוכרים פרטיים שנקלעו לקשיים

תקופת ההשקעה

טווח השקעה קצר – בינוני

סכום ההשקעה

סכום מינימום של $30,000

מימוש

בתום ההשבחה הנכסים מוצעים למכירה לציבור הרחב תוך נקיטת מדיניות תמחור אפקטיבית

פיזור

הקרן תרכוש במהלך חייה מספר נכסים ולא תשקיע בנכס בודד, אסטרטגיה אשר  מקנה רמת ביטחון גבוהה מהשקעה בנכס בודד

השבחה

לאחר הרכישה הנכסים עוברים שיפוץ על מנת להביאם לערכם המקסימלי

Web Design: Sharp Studio

יובהר, כי בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), הפרסום באתר זה הינו פרסום כללי בלבד לאיתור משקיעים פוטנציאליים. מתוך מאגר המשקיעים הפוטנציאליים, ייבחרו מספר משקיעים לקרן, אשר לא יעלה על המותר בחוק ניירות ערך, וזאת במסגרת משא ומתן פרטני ("הליך המשא ומתן") אשר במסגרתו יימסר למשקיעים מידע נוסף ובין היתר, יימסרו תנאי ההשקעה בקרן. יובהר, כי ההשקעה בקרן כרוכה בסיכונים, לרבות סיכון של אובדן מלוא כספי ההשקעה. באחריות המשקיע בעצמו ו/או באמצעות יועציו המקצועיים, לבחון את כדאיות ההשקעה בקרן ולהעריך את הסיכונים הכרוכים בהשקעה בקרן ובהגנה על האינטרסים האישיים שלו בקשר עם השקעה זו. בנוסף ולמען הספר ספק מובהר כי אין האמור באתר זה מהווה תחליף לייעוץ השקעה וכי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 אינו חל על החברה או נציגיה.

נגישות