Andy Trian

צור קשר

ישראל

כתובת

דובנוב 7
תל אביב-יפו
מיקוד 6473207

ארה"ב

כתובת

2285 S. Michigan Road
Eaton Rapids
MI 48827
PO Box 266

שלח לנו הודעה

Web Design: Sharp Studio

יובהר, כי בהתאם לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("חוק ניירות ערך"), הפרסום באתר זה הינו פרסום כללי בלבד לאיתור משקיעים פוטנציאליים. מתוך מאגר המשקיעים הפוטנציאליים, ייבחרו מספר משקיעים לקרן, אשר לא יעלה על המותר בחוק ניירות ערך, וזאת במסגרת משא ומתן פרטני ("הליך המשא ומתן") אשר במסגרתו יימסר למשקיעים מידע נוסף ובין היתר, יימסרו תנאי ההשקעה בקרן. יובהר, כי ההשקעה בקרן כרוכה בסיכונים, לרבות סיכון של אובדן מלוא כספי ההשקעה. באחריות המשקיע בעצמו ו/או באמצעות יועציו המקצועיים, לבחון את כדאיות ההשקעה בקרן ולהעריך את הסיכונים הכרוכים בהשקעה בקרן ובהגנה על האינטרסים האישיים שלו בקשר עם השקעה זו. בנוסף ולמען הספר ספק מובהר כי אין האמור באתר זה מהווה תחליף לייעוץ השקעה וכי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 אינו חל על החברה או נציגיה.

נגישות